Jak zarejestrowac fundacje?

Jak zarejestrowac fundacje? Aby fundacja mogła zacząć działać na rynku, musi uzyskać osobowość prawną. W tym celu musi zostać zarejestrowana w rejestrze fundacji KRS. Wniosek o wpis do rejestru zwanego w ustawie rejestrem stowarzyszeń, organizacji społecznych i read...

Wolontariat

Wolontariat Wolontariat to dobrowolna, bezpłatna, świadoma praca na rzecz innych lub całego społeczeństwa, wykraczająca poza związki rodzinno- koleżeńsko-przyjacielskie. Działalność wolontariuszy w Polsce regulują ustawy: Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. read...

Organizacje pozytku publicznego

Organizacje pozytku publicznego Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie o status orga­nizacji pożytku publicznego mogą ubiegać się wszystkie organizacje pozarządowe, któ­re prowadzą działalność na rzecz ogółu społeczności read...

Organizacje

Organizacje Współcześnie coraz częściej spotykamy się z pojęciem organizacja pozarządowa. Sam termin organizacja najogólniej można rozumieć jako jakąkolwiek wyodrębnioną read...

Organizacje "non profit"

Organizacje „non profit” Organizacje „non-profit” – to sektor niedochodowy. Określa je przede wszystkim trwała forma organizacyjna, strukturalna niezależność od władz publicznych, aktywność nie nastawiona na zysk (gdzie nadwyżki przychodów read...

Tworzenie organizacji - motywy

Tworzenie organizacji – motywy W ostatnich latach obserwuje się wzmożone zainteresowanie pracą społeczną. Świadczy o tym wciąż rosnąca liczba ochotników, znajdujących zatrudnienie przede wszystkim w organizacjach pozarządowych. Zapotrzebowanie na pracę społeczną read...