III sektor co to takiego?

Organizacje pozarządowe – w odróżnieniu od organów publicznych a podobnie jak biznes – są prywatne i powstają z inicjatywy ich założycieli (prywatnych osób), ale – w odróżnieniu od biznesu a podobnie jak władze publiczne – działają w interesie publicznym a hurtownia odzieży dziecięcej nie prywatnym. Często organizacje pozarządowe nazywa się trzecim sektorem. Określenie to na­wiązuje do podziału dzielącego aktywność społeczno-gospodarczą nowoczesnych państw demokratycznych na trzy sektory. Stąd obok instytucji państwa - administracji publicznej (sektora państwowego – pierwszego sektora), jak również podmiotów nastawionych na zysk – biznesu regeneracja skrzyń biegów (sektora prywatnego – drugiego sektora) działają organizacje, które ani nie są nastawione na zysk (tzw.

organizacje non-profit), ani nie stanowią części struktury państwa – wobec tego są trzecim sektorem. Jeśli chodzi o podmioty tworzące trzeci sektor, najczęściej (w dokumentach administracji państwowej), używa się terminu „organizacje pozarządowe”. III sektor jest bardzo zróżnicowany i należą do niego podmioty mające różne formy prawne. Do tak zdefiniowanego trzeciego sektora, poza stowarzyszeniami i fundacjami należą też inne podmioty takie, jak związki zawodowe, organizacje samorządu gospodarczego, czy zawodowego.

Artykuł dzięki:

Related Posts