Organizacje pozarządowe

Współcześnie coraz częściej spotykamy się z pojęciem organizacja pozarządowa. Sam termin organizacja najogólniej można rozumieć jako jakąkolwiek wyodrębnioną z otoczenia, zorganizowaną grupę ludzi, mającą określoną strukturę skierowaną na osiąganie wspólnego celu. Organizacja pozarządowa najprościej mówiąc jest cięcie blach aluminiowych to organizacja obywatelska, która działa z własnej inicjatywy na rzecz wybranego interesu publicznego.

Jej cechą charakterystyczną jest to, że nie działa dla osiągnięcia zysku. Organizacjami pozarządowymi są osoby prawne lub jednostki nie posiadające osobowości prawnej, które są utworzone na Fasady podstawie przepisów ustaw, a w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, nie będące jednostkami sektora finansów publicznych, niedziałające w celu osiągnięcia zysku, w tym fundacje i stowarzyszenia. Często organizacje pozarządowe nazywa się trzecim sektorem. Określenie to nawiązuje do podziału państwa na trzy sektory biorąc pod uwagę aspekt społeczno-gospodarczy kraju. Do tak zdefiniowanego trzeciego sektora, poza stowarzyszeniami i fundacjami należą też inne podmioty takie, jak związki zawodowe, organizacje samorządu gospodarczego, czy zawodowego.

Artykuł dzięki:

Zobacz stronę autora: turmeric pieprz

Related Posts