Organizacje pożytku publicznego

Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie o status orga­nizacji pożytku publicznego mogą ubiegać się wszystkie organizacje pozarządowe, któ­re https://tkchopin.pl/telefon-mobilny.html prowadzą działalność na rzecz ogółu społeczności bądź określonej grupy podmio­tów. Jeśli grupa ta jest wyodrębniona ze względu na szczególnie trud­ną sytuację życiową lub materialną w stosunku do społeczeństwa wówczas może ubiegać się o status takiej organizacji. Jeśli fundacja chce uzyskać status organizacji pożytku publicznego, musi mieć kole­gialny organ kontroli lub nadzoru wewnętrznego, np. Radę Fundacji. Aby rozpocząć działalność, musi zarejestrować swój statut w Krajowym Rejestrze Sądowym. Organizacje pożytku publicznego są zwolnione z: podatku dochodowego od osób prawnych (dochody przeznaczone m.

in. na działalność statutową, dochody z obligacji, bonów, papierów wartościowych), oraz z podatku od nieruchomości (częściowo organizacje prowadzące odpłatną działalność statutową, całkowicie – organizacje prowadzące działalność nieodpłatną).

Artykuł dzięki:

Related Posts