Charakterystyka fundacji

Fundacja jest organizacją pozarządową posiadającą kapitał przeznaczony na określony cel. Fundacja zakładana jest dla celów społecznie i gospodarczo użytecznych, do których należy między innymi: ochrona zdrowia ludności, rozwój gospodarki i nauki, szerzenie oświaty i wychowanie młodego pokolenia, łatwiejszy dostęp https://projekty-sklepow.pl/wyposazenie-sklepow-spozywczych/ oraz promowanie kultury i sztuki, opieka i pomoc społeczna nad osobami, które takiej pomocy potrzebują, ochrona środowiska naturalnego oraz opieka nad zabytkami kultury. Założyć fundację może dowolna osoba fizyczna lub prawna, która ustala statut fundacji, określa funkcjonowanie i uprawnienia zarządu fundacji.

Fundacja nie może istnieć bez majątku, który fundator przeznacza na określony w statucie cel, przy czym fundator zobowiązany jest określić kwotę przeznaczoną na fundację np. w akcie fundacyjnym (jest to oświadczenie woli mówiące o ustanowieniu fundacji). Składnikiem majątkowym może być zarówno gotówka jak i papiery wartościowe czy nieruchomości.

Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą, a uzyskane zyski przeznacza na swoją działalność statutową. W fundacji pracują osoby, które starają się osiągnąć wspólny cel założony w statucie ustalony przez fundatora.

Artykuł dzięki:

Related Posts