Zasady działania organizacji pozarządowych

Zasady działania organizacji pozarządowych

Związki (organizacje), które kwalifikowane są do trzeciego sektora funkcjonują w oparciu o pewne zasady. Zasady działalności tych organizacji powinny normować przepisy prawa oraz swoisty kodeks etyczny. Organizacje pozarządowe funkcjonują w ramach obowiązującego w demokratycznym państwie prawa. Działając na rzecz dobra wspólnego, organizacje pozarządowe kierują się zasadą poszanowania godności, praw i wolności człowieka. Organizacje pozarządowe są samorządne i niezależne, a zasady ich aktywności na poziomie poszczególnych organizacji i branż kształtują wewnętrzne mechanizmy samoregulacji. Przeznaczają całe wypracowane dochody na realizację zadań statutowych oraz na rozwój organizacji. Działalność merytoryczna i finansowa organizacji pozarządowych transportery płytkowe jest działalnością jawną ze względu na troskę o posiadane przez nie środki publiczne oraz te, które pochodzą od osób prywatnych.

Każda organizacja pozarządowa powinna rozróżnić w swoim statucie funkcje zarządzające i nadzorcze. Wynagrodzenia za pracę w tym organie nie powinni otrzymywać członkowie kolegialnego organu nadzorczego. Organizacje pozarządowe współpracują ze sobą na zasadach partnerstwa i wzajemnego wspieranie się w swoich działaniach. Jeśli jednak zachodzi konflikt między organizacjami co do np. uznawanych wartości, organizacje podejmują działania przy zachowaniu zasad tolerancji i uznania prawa innych do posiadania odmiennego zdania.

Artykuł dzięki:

Related Posts