Zadania organizacji

Należy zastanowić się teraz, jakie są funkcje poszczególnych sektorów, a także ich wzajemnych relacji. Pozwoli to na dokładniejsze sprecyzowanie roli, jaką pełni trzeci sektor. Sektor publiczny, funkcjonując w oparciu o przepisy prawa dba o prawidłowe funkcjonowanie państwa i jego struktur a także różnego rodzaju instytucji. Biznes zaś w swoim działaniu, kieruje nregistrare domeniu się rachunkiem ekonomicznym (zwiększaniem zysku i zmniejszaniem nakładu), produkuje dobra i tworzy podstawy materialne społeczeństwa. Trzeci sektor ma więc co do spełnienia dwie ważne funkcje. Po pierwsze, stwarza możliwość twórczej i pożytecznej działalności na rzecz ogółu społeczeństwa oraz poszczególnych jednostek.

Po drugie, działalność ta może i powinna sprawiać, że ludzie będą czuli więź społeczną, lokalną, wspólnotową – jako naród, mieszkańcy gminy, sąsiedzi. Jest to najistotniejsze zadanie trzeciego sektora, które ma na nowo wzbudzić u ludzi „ducha narodu’”, poczucie bezpieczeństwa życia we wspólnocie. Jednakże należy zaznaczyć, że trzeci sektor nie byłby w stanie zrealizować swoich funkcji, gdyby nie pomoc pozostałych sektorów, od których jest w pewien i zasadniczy sposób również uzależniony.

Mówiąc najprościej: biznes w sporej mierze dostarcza środki na finansowanie działalności organizacji pozarządowych, natomiast sektor publiczny ma zapewnić prawne i organizacyjne możliwości funkcjonowania. Przykładowo dba o to by organizacje społeczne w legalnie prowadziły swoją działalność, jak również np. stwarza możliwości zwolnień podatkowych.

Artykuł dzięki:

Related Posts