Jak zarejestrować fundację?

Aby fundacja mogła zacząć działać na rynku, musi uzyskać osobowość prawną. W tym celu musi zostać zarejestrowana w rejestrze fundacji KRS. Wniosek o wpis do rejestru zwanego w ustawie rejestrem stowarzyszeń, organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej składa się na formularzu KRS-W20. Inne formularze składa się, jeśli fundacja przewiduje jednostki terenowe (KRS-WA) lub jeśli fundacja powstała wskutek połączenia lub podziału (KRS-WH). Te fundacje, które chcą prowadzić działalność gospodarczą, mają dodatkowo obowiązek wpisu do rejestru przedsiębiorców KRS. Wówczas do wniosku KRS-W20 należy złożyć dodatkowy formularz stanowiący załącznik KRS-WM, wskazujący zakres działalności gospodarczej. Dokumentami, które należy dołączyć do wniosku o wpis nowo powstającej fundacji, są: * akt fundacyjny sporządzony w formie notarialnej bądź testament ustanawiający fundację (przy powołaniu fundacji testamentem), 2 egzemplarze statutu (3 egzemplarze – jeśli terenem działania fundacji jest jedno województwo) podpisane przez wszystkich fundatorów, uwierzytelnione notarialnie wzory podpisów członków zarządu (dla fundacji, która jednocześnie wpisuje się do rejestru przedsiębiorców), protokoły posiedzenia, na którym powołano władze fundacji wraz z odpowiednimi aktami ich powołania; powinny wskazywać stan obecności na zebraniu, na którym dokonano wyboru (powołania) władz, oraz sposób i wyniki głosowania.

Artykuł dzięki:

Zobacz stronę autora: kołki producent na zamówienie

Related Posts