Wolontariat

Wolontariat to dobrowolna, bezpłatna, świadoma praca na rzecz innych lub całego społeczeństwa, wykraczająca poza związki rodzinno- koleżeńsko-przyjacielskie. Działalność wolontariuszy w Polsce regulują ustawy: Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. Przepisy wprowadzające ustawę o działalności pożytku publicznego i o  wolontariacie. Wolontariuszem może zostać  każda osoba, która dobrowolnie i bez wynagrodzenia wykonuje świadczenia na rzecz uprawnionych organizacji i instytucji na zasadach określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i http://www.opal.com.pl/projekty.html o wolontariacie.

Wolontariat

Wolontariusz musi posiadać kwalifikacje i spełniać wymagania odpowiednie do rodzaju i zakresu wykonywanych świadczeń, tylko wtedy, gdy obowiązek ten wynika z przepisów prawnych.

Generalnie jednak każdy może ofiarować swój czas i umiejętności organizacji i jej podopiecznym  ponieważ zawsze wolontariusze są potrzebni np. w najprostszych pracach biurowych jak pakowanie listów i paczek; do kontaktów ze sponsorami i  podopiecznymi ; do pomocy w obsłudze Internetu i hostowaniu strony;  w marketingu lub tłumaczeniach na język obcy ect.

Artykuł dzięki:

Zobacz stronę autora: Podnośniki KLT

Related Posts