Funkcje organizacji pozarządowych

Funkcje organizacji pozarządowych

Organizacje pozarządowe funkcjonują w ramach obowiązującego w demokratycznym państwie prawa. Działając na rzecz dobra wspólnego, organizacje pozarządowe kierują się zasadą poszanowania godności, praw i wolności człowieka. Organizacje pozarządowe są samorządne i niezależne, a zasady ich aktywności na poziomie poszczególnych organizacji i branż kształtują wewnętrzne mechanizmy samoregulacji. Zasady funkcjonowania organizacji pozarządowych warunkują także miejsce, jakie organizacje zajmują w społecznościach lokalnych. Funkcja organizacji pozarządowej to obrana wedding planner misja, rola, do której realizacji organizacja została powołana. Organizacje monitorują władze publiczne czyli władze państwowe, władze samorządowe oraz prawodawstwo. Pełnią funkcje doradzie i eksperckie, przede wszystkim oceniają stan gospodarki i innych dziedzin życia publicznego oraz badanie zachodzących przekształceń społecznych jak również poprawiają jakość stanowionego prawa.

Prowadzą działania edukacyjne - całościowe kampanie informacyjne, akcje skierowane do dzieci i młodzieży i działalność wydawniczą.

Artykuł dzięki:

Zobacz stronę autora: Wózki samojezdne AGV

Related Posts