Rozwiązanie i likwidacja stowarzyszenia

Rozwiązanie i likwidacja stowarzyszenia

Rozwiązanie stowarzyszenia może nastąpić na podstawie własnej uchwały lub przez sąd. W pierwszym przypadku likwidatorami stowarzyszenia są członkowie jego zarządu, jeżeli statut, lub, w razie braku odpowiednich postanowień statutu, uchwała walnego zebrania członków (zebrania delegatów) tego stowarzyszenia nie stanowi inaczej. W drugim natomiast, likwidatora wyznacza sąd. Obowiązkiem likwidatora jest przeprowadzenie likwidacji w możliwie najkrótszym czasie, w sposób zabezpieczający majątek likwidowanego stowarzyszenia http://www.eskulap-zary.pl/pagesView,102,stomatologia,PL przed nieuzasadnionym uszczupleniem, a po jej zakończeniu zgłoszenie sądowi wniosku o wykreślenie stowarzyszenia z Krajowego Rejestru Sądowego. Majątek zlikwidowanego stowarzyszenia przeznacza się na cel określony w statucie lub w uchwale walnego zebrania członków 3 (zebrania delegatów) o likwidacji stowarzyszenia.

W razie braku postanowienia statutu lub uchwały w tej sprawie, sąd orzeka o przeznaczeniu majątku na określony cel społeczny.

Artykuł dzięki:

Zobacz stronę autora: https://ainak.pl/co-oferujemy/

Related Posts