Co to sa organizaje pozarzadowe?

Co to sa organizaje pozarzadowe? Organizacje pozarządowe to przykład instytucji, których powstawaniem, działaniem i rozwojem zajmują się zarówno teoria ekonomii, socjologii i politologii. Teoria ekonomii w interpretacji działalności organizacji pozarządowych, read...

Spoleczne organizacje

Spoleczne organizacje Społeczne organizacje pozarządowe działają na rzecz osób biednych, niepełnosprawnych, starszych, samotnych, chorych, zagrożonych wykluczeniem społecznym. Walczą z marginalizacją życia rodzinnego i społecznego albowiem to, jak funkcjonują read...

Tworzenie stowarzyszen

Tworzenie stowarzyszen Osoby w liczbie co najmniej piętnastu, pragnące założyć stowarzyszenie, uchwalają statut stowarzyszenia i wybierają komitet założycielski. Komitet założycielski zobowiązany jest do złożenia do sądu rejestrowego wniosku o rejestrację wraz read...

Rozwiazanie i likwidacja stowarzyszenia

Rozwiazanie i likwidacja stowarzyszenia Rozwiązanie stowarzyszenia może nastąpić na podstawie własnej uchwały lub przez sąd. W pierwszym przypadku likwidatorami stowarzyszenia są członkowie jego zarządu, jeżeli statut, lub, w razie braku odpowiednich postanowień read...

Roznice

Roznice Fundację mogą założyć osoby fizyczne, bez względu na miejsce zamieszkania (Polacy i cudzoziemcy) oraz osoby prawne, mające siedzibę w Polsce albo za granicą. Natomiast stowarzyszenie read...

Nadzor nad fundacjami

Nadzor nad fundacjami O wpisaniu fundacji do Krajowego Rejestru Sądowego decyduje sąd rejestrowy - przy czym o fakcie tym sąd zobowiązany jest zawiadomić ministra właściwego ze względu na zakres działania oraz cele fundacji oraz starostę właściwego ze względu na read...

Funkcje organizacji pozarzadowych

Funkcje organizacji pozarzadowych Organizacje pozarządowe funkcjonują w ramach obowiązującego w demokratycznym państwie prawa. Działając na rzecz dobra wspólnego, organizacje pozarządowe read...