Charakterystyka stowarzyszen

Charakterystyka stowarzyszen Stowarzyszenie jest dobrowolnym, trwałym i samorządnym zrzeszeniem o celach niezarobkowych, które samodzielnie określa swoje cele, programy działania i struktury organizacyjne oraz uchwala akty wewnętrzne dotyczące jego działalności, opierając read...

Organizacje w Polsce

Organizacje w Polsce Ludzie już od pradawnych czasów odczuwali potrzebę zrzeszania się w różne ugrupowania. Pierwsze rejestrowane ugrupowania były już znane starożytnym cywilizacjom. Jednak te podobne do dzisiejszych to wymysł średniowiecznych. W państwach read...

III sektor co to takiego?

III sektor co to takiego? Organizacje pozarządowe – w odróżnieniu od organów publicznych a podobnie jak biznes – są prywatne i powstają z inicjatywy ich założycieli (prywatnych osób), ale – w odróżnieniu read...

Zadania organizacji

Zadania organizacji Należy zastanowić się teraz, jakie są funkcje poszczególnych sektorów, a także ich wzajemnych relacji. Pozwoli to na dokładniejsze sprecyzowanie roli, jaką pełni trzeci sektor. Sektor publiczny, funkcjonując w oparciu o przepisy prawa dba o prawidłowe read...

ALTUM

ALTUM ALTUM jest organizacją pozarządową o charakterze niedochodowym działającą na rzecz wspierania rozwoju w różnych dziedzinach życia społecznego. Za najistotniejsze kierunki działań ALTUM uznano stwarzanie warunków społeczno - psychologicznych do optymalnego read...

Motywy organizacji

Motywy organizacji Należy zwrócić uwagę na fakt, że przynajmniej raz w roku około czterech milionów ludzi pracuje wolontariacko a prawie połowa Polaków choć raz w życiu podjęła wysiłek bezinteresownej, nieodpłatnej i dobrowolnej pracy na rzecz potrzebujących. read...

Fundacja

Fundacja Fundacja jest bardzo starą instytucją prawną, kształtującą się od czasów średniowiecza, której głównym celem była organizacja wielu zadań niegospodarczych w dziedzinach dobroczynności, nauki, kultury. Ówcześnie fundacja funkcjonowała jako darowizna read...