Organizacje

Organizacje

Organizacje

Organizacje

Współcześnie coraz częściej instalacje elektryczne Poznań spotykamy się z pojęciem organizacja pozarządowa. Sam termin organizacja najogólniej można rozumieć jako jakąkolwiek wyodrębnioną z otoczenia, zorganizowaną grupę ludzi, mającą określoną strukturę skierowaną na osiąganie wspólnego celu.pogrzeby warszawa Organizacja pozarządowa najprościej mówiąc jest to organizacja obywatelska, która działa z własnej inicjatywy na rzecz wybranego interesu publicznego. Jej cechą charakterystyczną jest to, że nie działa dla osiągnięcia zysku. Organizacjami pozarządowymi są osoby prawne lub jednostki nie posiadające osobowości prawnej, które są utworzone na podstawie przepisów ustaw, a w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, nie będące jednostkami sektora finansów publicznych, niedziałające w celu osiągnięcia zysku, w tym fundacje i stowarzyszenia.

Często organizacje pozarządowe nazywa się trzecim sektorem. Określenie to nawiązuje do podziału państwa na trzy sektory biorąc pod uwagę aspekt społeczno-gospodarczy kraju. Do tak zdefiniowanego trzeciego sektora, poza stowarzyszeniami i fundacjami należą też inne podmioty takie, jak związki zawodowe, organizacje samorządu gospodarczego, czy zawodowego.

Artykuł dzięki: