Wolontariat

Wolontariat

Wolontariat

Wolontariatto dobrowolna, bezpłatna, świadoma praca na rzecz innych lub całego społeczeństwa, wykraczająca poza związki rodzinno- koleżeńsko-przyjacielskie. Działalność wolontariuszy w Polsce regulują ustawy: Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r.https://wieniecwarszawa.pl/wiazanki-pogrzebowe-srodmiescie/ Przepisy wprowadzające ustawę o działalności pożytku publicznego i owolontariacie. Wolontariuszem może zostać każda osoba, która dobrowolnie i bez wynagrodzenia wykonuje świadczenia na rzecz uprawnionych organizacji i instytucji na usługi transportowe zasadach określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Wolontariat

Wolontariusz musi posiadać kwalifikacje i spełniać wymagania odpowiednie do rodzaju i zakresu wykonywanych świadczeń, tylko wtedy, gdy obowiązek ten wynika z przepisów prawnych.

Generalnie jednak każdy może ofiarować swój czas i umiejętności organizacji i jej podopiecznym ponieważ zawsze wolontariusze są potrzebni np. w najprostszych pracach biurowych jak pakowanie listów i paczek; do kontaktów ze sponsorami i podopiecznymi ; do pomocy w obsłudze Internetu i hostowaniu strony; w marketingu lub tłumaczeniach na język obcy ect.

Artykuł dzięki: