Charakterystyka fundacji

Charakterystyka fundacji

Findacja jest organizacją pozarządową posiadającą kapitał przeznaczony na określony cel. Fundacja zakładana jest dla celów społecznie i gospodarczo użytecznych, do których należy między innymi: ochrona zdrowia ludności, rozwój gospodarki i nauki, szerzenie oświaty i wychowanie młodego pokolenia, łatwiejszy dostęp oraz promowanie kultury i sztuki, opieka i pomoc społeczna nad osobami, które takiej pomocy potrzebują, ochrona środowiska naturalnego oraz opieka nad zabytkami kultury.nocleg szczawnik Założyć fundację może dowolna osoba fizyczna lub prawna, która ustala statut fundacji, określa funkcjonowanie i uprawnienia zarządu fundacji.

Fundacja nie może istnieć bez majątku, który fundator przeznacza na określony w statucie cel, przy czym fundator zobowiązany jest określić kwotę przeznaczoną na fundację np. w akcie fundacyjnym (jest to oświadczenie woli mówiące o ustanowieniu fundacji). Składnikiem majątkowym może być zarówno gotówka jak i papiery wartościowe czy nieruchomości.

Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą, a uzyskane zyski przeznacza na swoją działalność statutową. W fundacji pracują osoby, które starają się osiągnąć wspólny cel założony w statucie ustalony przez fundatora.

Artykuł dzięki: producent pesto do makaronu